Samenwerking

Mijn praktijk heeft een vaste samenwerkingsrelatie met de eveneens zelfstandig gevestigde praktijk van de psychiater Drs. J.C.M. Oliehoek. Naast collegiaal overleg is consultatie voor ernstige psychiatrische problematiek en medicamenteuze behandeling mogelijk. Tevens is doorverwijzing voor psychiatrische behandeling in overleg mogelijk. De samenwerking tussen de twee praktijken is geregeld binnen een maatschap Maatschap Integrael. Binnen deze maatschap streven wij naar waar mogelijk integratieve behandeling van de problematiek. Ook verwijzing naar vaktherapeuten met wie wij samenwerken kan worden overwogen. Gezamenlijk uitgangspunt is dat wij het van belang achten dat wij naast de kwetsbaarheden van de patiënt/ cliënt ook de mogelijkheden en de bronnen waaruit een persoon kan putten in het oog houden, zodat deze benut kunnen worden voor zo veel mogelijk herstel van de kwaliteit van hun leven.

Sedert enkele jaren heb ik een samenwerkingsrelatie met Dr. M. van Duijl, psychiater en gespecialiseerd in transculturele psychiatrie. Consultatie voor transculturele problematiek is mogelijk.

Ik werk samen met de Basis GGZ/ POH in de regio Leiden.
Ik heb intercollegiale samenwerking met andere klinisch psychologen/ psychotherapeuten in de vorm van intervisie.

Bereikbaarheid en waarneming tijdens afwezigheid :  Er is een waarneemregeling met collega’s voor vakanties. Dit wordt individueel afgestemd.