Kosten / vergoedingen

Basispakket zorgverzekering

De psychotherapeutische behandeling maakt deel uit van het basispakket van uw verplichte zorgverzekering en wordt dus in principe vergoed door uw zorgverzekeraar (behalve het eigen risico). U dient verwezen te worden door / een verwijzing te krijgen van uw huisarts voor een Specialistische GGZ behandeling.

De geestelijke gezondheidszorg is sinds 2014 ingedeeld in basis GGZ (BGGZ) en specialistische GGZ (SGGZ). In de BGGZ zijn de eerstelijns en GZ- psychologen werkzaam. Daar kunt u terecht voor lichtere psychische klachten en kortdurende behandelingen. Meervoudige en complexe problematiek en /of problematiek die het dagelijkse leven ernstig ontregelen worden in de SGGZ behandeld. In de SGGZ werken (ook ambulant en zelfstandig gevestigd) de in behandeling van die meervoudige en complexe problematiek gespecialiseerde psychiaters, klinisch psychologen en psychotherapeuten.

Zorgverzekering specialistische GGZ

Binnen mijn praktijk bied ik specialistische GGZ. Om vergoeding van de behandeling mogelijk te maken dient u bij de intake een verwijzing van de huisarts mee te nemen voor Specialistische GGZ. Wat betreft de verzekerde zorg is het van belang voor u om te weten dat ik voor het jaar 2024 met, voor zover ik het kan overzien, alle verzekeraars  een contract voor Specialistische GGZ behandelingen heb afgesloten. Van belang blijft om te checken of ik een contract heb met uw zorgverzekeraar. Ik verwijs naar de lijst van zorgverzekeraars ( Lijst Koepelorganisaties en zorgverzekeraars 2024 ) met wie ik een contract heb. De behandeling wordt dan vergoed (minus het eigen risico). De declaratie zal ik dan rechtstreeks naar uw verzekering sturen. Deze declaratie bestond de afgelopen jaren uit een Diagnose Behandel Combinatie (DBC), waarin een diagnose en alle activiteiten die in het kader van de behandeling hebben plaatsgevonden zijn opgenomen. Per 1 januari 2022 is er een nieuw financieringssysteem ingevoerd voor de GGZ, het Zorgprestatiemodel. In het zorgprestatiemodel wordt de geboden behandeling per consult(en) in rekening gebracht bij de zorgverzekeraar. De prijzen van de consulten zijn per beroepsgroep vastgesteld door het NZA (Nederlands Zorgautoriteit) en door de zorgverzekeraars bepaald. Voor de vergoeding van de behandeling is er niet iets verandert. U krijgt de behandeling vergoed na verrekening van het eigen risico. Uw verzekeraar stuurt u daarvoor een nota. De hoogte van het eigen risico wordt jaarlijks wettelijk vastgesteld en is in 2024 € 385,00 gebleven.

Sommige zorgverzekeraars contracteren met een maximum plafondbudget per zorgjaar. Dit kan betekenen dat ik wel een contract met uw zorgverzekeraar heb afgesloten maar halverwege het jaar geen nieuwe behandelingen kan starten voor verzekerden bij uw verzekeraar.

Op dit moment bedraagt de wachttijd voor een intake/ behandeling langer dan 12 weken.  Ik hanteer hiervoor een wachtlijst. Indien u op de wachtlijst geplaatst zou willen worden, dan kunt u contact met mij opnemen. Ik ben genoodzaakt om u te vragen bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent, omdat sommige zorgverzekeraars maar een beperkt budget aanbieden. Ik dien dan rekening te houden met de lopende behandelingen voordat ik een nieuwe cliënt in behandeling kan nemen.

Indien u problemen ervaart om tijdig een behandelaar te vinden  voor de zorg waarvoor uw huisarts u verwijst, dan kunt u contact opnemen met het Zorgteam van uw verzekeraar. De Zorgverzekeraar zou dan moeten bemiddelen om een behandelaar te vinden voor u.

De zorgverzekeraar heeft ook de mogelijkheid om een tegemoetkoming af te geven voor een specifieke behandelaar, die dan buiten het plafondbudget om kan declareren.

Bij verhindering is het van belang dat u de afspraak tijdig afzegt. Tenminste één werkdag (tenminste 24 uur het weekend niet meegerekend) vòòr de dag van de afspraak.

Voor niet of te laat afgezegde afspraken ben ik genoodzaakt om deze afspraak bij u zelf in rekening te brengen. Voor deze no-show/ gemiste afspraak hanteer ik het bedrag, dat overeenkomt met de door de NZA vastgestelde prijs van een zitting ‘niet verzekerde zorg’. Voor 2021 is het tarief voor niet verzekerde zorg OZP-tarief, voor de prestatie OZP niet-basispakketzorg consult € 104,00 voor een consult van 45 minuten en € 143,00 voor een consult van 90 minuten.

Wat betreft de kosten voor Intelligentieonderzoek, Studie- en beroepskeuze onderzoek en Neuropsychologisch onderzoek:

De tarieven hiervoor variëren, afhankelijk van het type en het aantal voor het onderzoek gebruikte psychologische tests vanaf € 1200,- tot € 2500,-