Behandeling

De behandeling bestaat uit individuele psychotherapeutische sessies. De behandeling is gericht op vermindering van klachten, verbetering van het niveau van dagelijks functioneren en op verhoging van de kwaliteit van leven. De klachten waarop de behandeling zich richt kunnen zijn: angsten, fobieën, paniekaanvallen, vermijdingsgedrag , depressies, gering gevoel van eigenwaarde, dwangverschijnselen, obsessies. Deze gaan vaak gepaard met, concentratieproblemen, slaapstoornissen, nachtmerries, herbelevingen van traumatische ervaringen en flashbacks overdag, gevoelens van vervreemding, een gevoel van leegte, last van onrust en prikkelbaarheid, woedeaanvallen.

De problemen kunnen betrekking hebben op onverwerkte traumatische gebeurtenissen in het verleden. Zij kunnen leiden tot functioneringsproblemen op het werk, relatieproblemen, problemen in de zorg voor de eigen leefomgeving, problemen in de omgang met zichzelf in het dagelijks bestaan.

Behandelvormen: EMDR, Psychotherapie on Analytic line/ inzichtgevende psychotherapie, cognitieve therapie, relatietherapie en systeemtherapie.

Behandelwijze: individuele sessies ambulant bij voorkeur wekelijks tot tweewekelijks.

De behandeling bestaat uit een intakefase waarna een behandelplan leidt tot een behandelfase met tussentijdse evaluaties en een uiteindelijke afrondingsfase.

Gedurende de intakefase zal ik via een anamnese en een diagnostisch onderzoek een beeld vormen van uw problematiek en een diagnose stellen volgens de DSM 5. Ik onderzoek tevens de volgende vragen: Waar bestaan uw klachten uit; waar bestaat uw problematiek uit; hoe kan uw problematiek geplaatst worden in de wijze waarop u tot nu toe heeft gefunctioneerd ; waar liggen u mogelijkheden; waar liggen uw kwetsbaarheden; hoe kunt u opnieuw gebruik gaan maken van uw mogelijkheden zodat u minder belemmerd wordt door uw kwetsbaarheden in uw leven. Ik zal u vragen een aantal vragenlijsten (psychologische tests) in te vullen. Aan het eind van de intakefase zal ik mijn bevindingen met u bespreken. Tevens zal ik de scores op de vragenlijsten met uw bespreken.

Ik zal u verzoeken om samen met mij de doelen van de behandeling op te stellen. Tevens zal ik bespreken hoe deze doelen in de behandeling bereikt zouden kunnen worden. Uw eigen visie op uw problematiek en de acht ik van groot belang. Op basis van dit alles stellen u en ik samen een behandelplan op, waarin de doelen worden benoemd en de wijze waarop de doelen bereikt kunnen worden kort wordt samengevat. Ik zal u daarbij verzoeken om op basis van dit behandelplan mij formeel toestemming te geven om de behandeling te starten (behandelovereenkomst volgens informed consent).

Tijdens deze fase wordt de behandeling zoals geformuleerd in het behandelplan uitgevoerd. Gedurende de behandelfase zal ik het verdere verloop van de behandeling met u bespreken en regelmatig evalueren. De doelstellingen in het behandelplan worden waar nodig op basis van deze evaluatie aangepast.

Op het moment dat de doelstellingen bereikt zijn en de evaluaties dat bevestigen begint de afrondingsfase. Tijdens de afrondingsfase kan het zinvol zijn om de frequentie van de sessies te verlagen. Van belang is dat het beëindigen van de therapie plaats vindt via het laatste gesprek/ de laatste gesprekken waarin aandacht wordt besteed aan de inhoudelijke afronding van de therapie en de evaluatie van de bereikte resultaten. Ik zal u daarbij opnieuw vragen om mee te werken aan het invullen van vragenlijsten en u ook verzoeken een vragenlijst in te vullen waarin u uw opinie over de behandeling (tevredenheidsonderzoek) kunt weergeven.