Plichten en regelgeving

Geheimhouding van uw gegevens

Als behandelaar heb ik een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Ik kan dus alleen met uw toestemming gegevens over u verstrekken aan bijvoorbeeld een UWV-arts of keuringsarts. U dient daarvoor een machtigingsformulier te tekenen bij de verzoeker van de informatie. Verder ben ik als vrijgevestigde Gz-psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog vanuit de Zorgverzekeringswet verplicht om gegevens te registreren die tot u persoonlijk herleidbaar zijn (Dossiervorming). Overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) informeer ik u hierbij over die registratie. Het dossier dien ik gedurende 20 jaar in een besloten archief te bewaren zodat na beëindiging van de behandeling uw dossier op uw verzoek opnieuw geraadpleegd zou kunnen worden o.a. bij een nieuwe behandeling. Informatie uit dit dossier kan altijd alleen met uw toestemming verstrekt worden. Het is ook mogelijk om mij na afloop van de behandeling schriftelijk te verzoeken om uw dossier te vernietigen.

Privacy en afrekening

De administratieve afwikkeling, die leidt tot de declaratie van de behandeling in de (geestelijke) gezondheidszorg is georganiseerd via het Zorgprestatiemodel. Wanneer u zich aanmeldt wordt, zoals vermeld, eerst onderzoek gedaan, er wordt een primaire diagnose gesteld (volgens de DSM) en een daaraan gekoppelde behandeling gestart. De declaraties aan de zorgverzekeraar bevatten de benodigde informatie om vergoeding mogelijk te maken. Dit betreft naast uw basisgegevens (zoals naam adres, bsn, ID nr, huisarts) ook de primaire diagnose, de zorgvraagtypering, het aantal consulten en de duur van het consult. De gegevens van de behandeling worden tevens geanonimiseerd naar het DBC Informatie Systeem (DIS) gestuurd.

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. U treft de privacy verklaring, waarin ik verklaar hoe ik de privacy  zoals bedoeld in de AVG heb geregeld.

Psychologische testen en ROM (Routine Outcome Measurement)

Ten behoeve van de diagnostiek en om de vorderingen van de behandelingen te volgen maak ik gebruik van psychologische testen. In het kennismakingstraject zal ik u vragen een aantal door mij geselecteerde tests te maken. Deze tests leveren informatie op, die u en ik bij het vaststellen van de problematiek en de behandeling kunnen gebruiken. Ik zal u vragen om ten behoeve van de evaluatie van de behandeling opnieuw deze vragenlijsten in te vullen. De resultaten bespreek ik met u. De meeste psychologische tests kunt u digitaal invullen via een privacy beveiligde omgeving, die het bedrijf Ebloom heeft ontwikkeld voor mijn praktijk.
Als zorgverlener ben ik verplicht om een overeenkomst aan te gaan met de Stichting Benchmark GGZ om deze z.g. Routine Outcome Measurement geanomiseerd ter beschikking te stellen voor beleidsdoeleinden.

Wetten en klachtenprocedure

Als vrijgevestigde psycholoog ben ik verplicht bij de uitoefening van mijn beroep mij te houden aan bepaalde plichten en rechten, zoals deze zijn verwoord in de beroepscode van de verschillende beroepsverenigingen.

Voor de gezondheidszorg in Nederland heeft de overheid een aantal wetten tot stand gebracht, zoals de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), de WBP (Wet bescherming persoonsgegevens, de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst), de besluit Zorgverzekering (Zorgverzekeringswet ). Voor nadere informatie verwijs ik naar de websites van de beroepsverenigingen

Indien u niet tevreden bent over de behandeling of over mijn bejegening verzoek ik u zich in eerste instantie tot mij te wenden. Bij een klacht volg ik volgens de richtlijnen van de LVVP de regelgeving zoals beschreven in de Wkkgz.(Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg ). Ik verwijs hiervoor naar de informatie die te vinden is op: https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/